Ziyan ePUB µ Paperback

Ziyan➤ [Epub] ➞ Ziyan By Hakan Günday ➮ – Varanus.us Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir ce Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruzCennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmakDaha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi.

Ziyan ePUB µ Paperback
  Have Kindle books leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruzCennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmakDaha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi."/>
 • Paperback
 • 352 pages
 • Ziyan
 • Hakan Günday
 • Turkish
 • 15 October 2018
 • 6051113302 Edition Language Turkish URL

  10 thoughts on “Ziyan ePUB µ Paperback

  Have Kindle books leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruzCennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmakDaha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi."/>
 1. says:

  Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m Burada bir daha kitap okursan z sizin bacaklar n z k rar m Albay H.B.Batman, 2018.Masmavi g zler, deniz ve g k mavisi Bir onun y z ne bak yorum, bir de onun orada rahat a oturmas n sa layan hemen arkas nda bulunan tablodaki adam n y z ne Ortak noktalar ise sadece g z renkleri.Kar s nda e ilip b k lmeden, s rt m kamburla t rmadan oturdu umun cezas olara Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m Burada bir daha kitap okursan z sizin bacaklar n z k rar m Albay H.B.Batman, 2018.Masmavi g zler, deniz ve g k mavisi Bir onun y z ne bak yorum, bir de onun orada rahat a oturmas n sa layan hemen arkas nda bulunan tablodaki adam n y z ne Ortak noktalar ise sadece g z renkleri.Kar s nda e ilip b k lmeden, s rt m kamburla t rmadan oturdu umun cezas olarak o g ne kadar hi kimseden yemedi im ekilde bir azar yiyorum Fakat bunlar n hi biri benim umrumda de il o anda, g z m albay n masas n n st nde bulunan bir al nt ya dikmi im, albay n dedikleri bir kula mdan giriyor, b r nden k yor Al nt Epiktetos tan Bir g zel s z s yleme sanat varsa, bir de g zel anlama ve dinleme sanat vard r G zelli ini ge tim, beni ne anlam t , ne de dinlemi ti Bug ne kadar kar ma ilk kez b yle bir insan t r k yordu, tam olarak ne yapmam gerekti ini ger ekten bilmiyordum Bunun bir kural kitab m vard Emin oldu um tek ey, yap lacak daha nemli i lerinin oldu uydu D ar da olsa y z ne bile bakmayaca m insan kar ma ge ip dakikalarca omzundaki y ld zlara bakmam ve sa lar n n beyazl n seyretmemi istemi ti Albaya omzundaki y ld zlar de il de d ar daki y ld zlar seyredip hayal kurmam z gerekti ini s yleyemezdim Bunun cezas kendisinin de o anda y z me kar s yledi i gibi, Sason il esi diye bilinen ter rizmin yo un oldu u en kritik s b lge karakollar ndan birine s r lmek olurdu.Bir ba ka g n, kahvalt n n yetersizli inden t r karn m z doymad i in masan n st nde duran hen z ald m z po a alar , yine ay oca na takt rd kamerayla her hareketimizi kendi bilgisayar ndan takip etti i i in g r p, bize po a a sat n anlams z bir ekilde yasaklamas Adam n s zc k da arc nda G nayd n kelimesinin kar l olarak Kodu umun askeri s z be inin bulunmas Yemek saatinde yemek yemeye k p ay oca n kapatt m z bir g n hayat mda yemedi im kadar k fr yemem Ama Ama nemli olan H.B de il, nemli olan bu sat rlar yazan elimdeki HB kalemim ve d ncelerimin imparatorlu uydu B yle yazm t m asker g nl n n 115 sayfas na Ne kadar korku a larsan z a lay n, ben o kadar ba kl k kazand m sizin korku vir s n ze stedi iniz kadar vurun bu a dan art k, korkmam.K r benim bacaklar m albay m, ben orada her g n kitap okudum ve bacaklar m sa lam olarak d nd m memleketime, siz beni hi bir zaman tan mad n z ama ben sizi, sizin kendinizi tan d n zdan daha iyi tan d m Arkan zda tablosu bulunan mavi g zl esas kahraman n n nde oturmay kesinlikle hak etmiyordunuz Ziyan da buz gibi so uk bir hava vard 20lerde, 30larda Batman da ise cehennem fragman misali bir hava vard Termometrelerde bu g zler 50 yi g rm t Ziyan da zekalar donuyordu, bizde ise eriyordu Sanki bizi cehenneme atmalar ndan nceki son k ta g r p g rebilece imiz en s cak yerde g steriliyordu bu filmin fragman Sinema salonu alay, filmin y netmeni ise komutand.Kornalarla ve sevin g sterileriyle u urland vatan koruyacak olan AS L evlatlar, in aat molozu ta maktan dolay olu an s rtlar ndaki iziklerle, revirde doktor olmamas ndan, hijyen ko ullar n n o g ne kadar herhangi birinin g rd en k t ko ullar olmas ndan t r bitmeyen ishallerle ve kusmalarla, dikenli bitkileri plak elle ta maktan dolay olu an ellerdeki yaralarla, uykular ndan kald r l p gecenin k r nde uvallarca at boku ta malarla, kitap okumayan uzun d nemlerin a d sata malar na maruz kalmalarla, her g n en kritik s b lgesine s r lme tehditleriyle,kar ya an havada yerden kar k remeye al malarla,kazmalarla, k reklerle, u urland hayat felsefelerini salt bir st r tbesinin g z ne girmek olarak belirlemi komutanlar taraf ndan.Her T rk asker do ar diye ba rd lar bo azlar n patlata patlata, her T rk n herhangi normal bir insan n do u u gibi bebek olarak do du unu s yledim, kat milli s n rlar ndan ge emedim Milli olman n anlam askerdeyken lkesini sevmekle erkeklerin ilk milli olu ser venlerini a klamak aras nda gidip gelen bir mu lakl ktayd.Her g n kitap okudu umu g ren uzun d nemler gelip ge ti yan mdan b t n askerli im boyunca, O ne laaaa, pe at onu , Sen bu kadar oguyon da noluyon adomu mu bar al yon , Sen hi gar g zla gonu muyon mu, kitaplardan s g lm yon mu , Aha kesin bu ocuh g sa d nemdir amenegoya dediler, bir kula mdan girdi, di erinden kt Kulak sanki b yle anlarda sesleri, sadece tek y n u ak bileti al nm yerler gibi alg l yordu O sesin bir daha d n yoktu Sa mda haf zl k e itiminde sert iddetin gereklili ini savunan, solumda bir kar ya nas l pompalad n , nas l g z ne g z ne verdi ini, kar s na kan herkese o g ne kadar birlikte oldu u kad nlar n pompalan kronolojisini hiddetle anlatan hemcinslerim aras nda ben ne yap yordum b yle Annem, sen beni bunun i in mi do urdun G ls m, mektup arkada m, ben sana bunun i in mi mektup yazd m Eski sevgilim, ben seni bunun i in mi sevdim Allah a k na Biriniz konu un ulan Tam olarak neredeydim ben bu insan m sveddelerine kar m bir halde N bette Ziyan n ba karakterinin g rd l karakterle konu malar gibi, benim akl ma n betlerde ak n eden bug ne kadar tan t m gereksiz insanlar n y zlerinin alaturka tuvalet deliklerine gerdirilmesi, ocuklu umda ba ve i aret parma mla g ne i tutman n perspektifinin askerli imde bu iki parma komutanlar n kafas n patlatmak zere kullanmak isteyi ime evrimle mesi, eski sevgililerin patlamak zere i en y zleri, her eyin zerine delicesine kusma iste i, erkeklerin nefslerinin karma as sebebiyle din ile erotizm aras nda tahterevalli olmu d nceleri hangi izm e s yordu Ben art k hi bir ey bilmiyorizm.Hikayem buydu Ziyan n anlatmaya al t eyler de ayn bunlar asl nda Bir tarafta bir askerin, yani Asil in, tuttu u n betler s ras nda g rd art k l bir karakter olan Ziya Hur it, di er tarafta da Ziya Hur it in Atat rk hakk nda kafas ndaki putla t r l p putla t r lmad dilemmas nda daha sonra gelecek devrimlere engel olup olmayaca konusunda gidip gelen d ncelerinin nderli indeki suikast i in bir Asil Ziya zaman makinesi tasar s Belki de bunlar n hepsi ger ekti, belki de hi biri ya anmam t Sahi ben askere gitmi miydim mesela, yoksa hepsi birer hologramdan m ibaretti Ancak bir ak am ya da ku luk vaktinin s rd kadard r d nya hayat , askerlik ise hayatlar m zda evrendeki d nya kadar bir yer kapl yor anca, hepsi bu Evren s rekli geni lerken insan n i inin h l bu kadar daralabilmesi ne kadar da ac


 2. says:

  Bekledi imi bulamad m Asil e ba lamas d nda tatmin etmedi.Antimilitarist yap s ok basit kalm Kitab okurken 2007 2010 aras nda yaz lm oldu unu tahmin etmi tim Fet ve yanda lar Atat rk ve T rk ismini fa izm sebebi olarak g steriyordu Medyada vatan, bayrak, kemalizm gibi kavramlar ayaklar alt na al n yordu Atat rk oldu unu s yleyen insanlara baya l k su lamas yap l yordu Gen sivilik modayd Bu kitab okurken de tekrar o utan y llar na gittim B t n bu d nemsel politik tav Bekledi imi bulamad m Asil e ba lamas d nda tatmin etmedi.Antimilitarist yap s ok basit kalm Kitab okurken 2007 2010 aras nda yaz lm oldu unu tahmin etmi tim Fet ve yanda lar Atat rk ve T rk ismini fa izm sebebi olarak g steriyordu Medyada vatan, bayrak, kemalizm gibi kavramlar ayaklar alt na al n yordu Atat rk oldu unu s yleyen insanlara baya l k su lamas yap l yordu Gen sivilik modayd Bu kitab okurken de tekrar o utan y llar na gittim B t n bu d nemsel politik tav r zerine belki utand belki de temizlemeye al t aile ba n da antimilitarist hikayeye eklemesi fantastik bir hava verse de benim alg lad m tek bir ey vard o da hesapla ma Hakan G nday okumay b rakmayaca m ama her zaman farkl bir g zle bakaca m


 3. says:

  Hakan G nday ve hayal g c gene g zel bir kurguyla ilgin bir konuyu ele alm.Kendine has ak c ve sade ama bir o kadar sert bir dili var.Tarih,a k,psikoloji,felsefe ve daha bir ok konudan k r nt lar bulmak m mk n.Do u b lgesinde askerlik yapan bir asker,Ziya Hur it ve onlar birle tiren Atat rk n suikasti ile ilgili karma k bir konuya sahip.Kitab n sonu ger ekten iyiydi hatta Azil kitab n okuduysan z daha bir anlaml ve g zel bir hale geliyor.Kitap ile ilgin bir detay Ziya Hur it in abisi Hakan G nday ve hayal g c gene g zel bir kurguyla ilgin bir konuyu ele alm.Kendine has ak c ve sade ama bir o kadar sert bir dili var.Tarih,a k,psikoloji,felsefe ve daha bir ok konudan k r nt lar bulmak m mk n.Do u b lgesinde askerlik yapan bir asker,Ziya Hur it ve onlar birle tiren Atat rk n suikasti ile ilgili karma k bir konuya sahip.Kitab n sonu ger ekten iyiydi hatta Azil kitab n okuduysan z daha bir anlaml ve g zel bir hale geliyor.Kitap ile ilgin bir detay Ziya Hur it in abisi Faik G nday yazar m z n dedesi.Okuman z neririm ger ekten sa lam bir kitapT rk ede yan t olmayan tek soru Zoruna m gitti Zorunuza m gitti B t n k f rlerden sonra as lan y zlere, daha da k k rtmak i in sorulan o soru H r lt n n ne oldu unu soruyordun Hayatt r, asker l m l mse h r lt hayatt r H rlad n s rece hayattas n H rlad n kadar


 4. says:

  inde d nyan n en g zel mektuplar ndan birini bar nd ran kitap te Ziya Hur it in mektubu yle bir bileniyorum ki, kavu tu umuzda bir a k usturas ok ayacak seni kesikler i inde kalacaks n kesiklerinden akanlar bacaklar n slatacak bir nehir k pr s n n iki baca gibi titreyecekler.bense a z m sana dayay p kana kana i ece im sonsuzlu a kana kana seni ok arken ellerimi kaybedecek, perken dilimi yutaca m kalp arp nt m z n nedeni, kalplerimizin arp mas olacak.ayaklar na kapanacak ve inde d nyan n en g zel mektuplar ndan birini bar nd ran kitap te Ziya Hur it in mektubu yle bir bileniyorum ki, kavu tu umuzda bir a k usturas ok ayacak seni kesikler i inde kalacaks n kesiklerinden akanlar bacaklar n slatacak bir nehir k pr s n n iki baca gibi titreyecekler.bense a z m sana dayay p kana kana i ece im sonsuzlu a kana kana seni ok arken ellerimi kaybedecek, perken dilimi yutaca m kalp arp nt m z n nedeni, kalplerimizin arp mas olacak.ayaklar na kapanacak ve dudaklar m gezdirmeye oradan ba layaca m nefesimi b rak p seni tutaca m bir can simidi olacak bacaklar n, belimin evresinde sana s zaca m birlikte kuruyup birlikte slan rken alev alev de il, korun kendisi olaca m ve sadece sen y r yebileceksin zerimde, plak ayaklar nla verece in her nefes, yanan v cuduma serin bir r zg r olacak, yaralar m dudaklar nla kapanacak cennetinden gelip bana cehennemi unutturacaks n bir sevgiliye bundan g zel hangi s zler s ylenir, bilmiyorum


 5. says:

  Hakan G nday n askerden geldikten sonra yazd , askerli ini yapmakta olan bir eri anlatt roman Erin askerlikle birlikte bozulan psikolojisi etraf ndakilerin etkisi ya da etkisizli i kaleme al nm izofreniye varan bir bozuk ruh hali sonras , sonu Atat rk d nemine varan bir sinirlilik hali Olmas gerekenler ve hayat olmas gerekti i ile birlikte ziyan edenlerin hepsi bir arada


 6. says:

  Gercekleri yazip yazip ulan basim derde girmesin gibi baglamis adeta Iyi de yapmis.


 7. says:

  En ok merak etti im ey, Ziya Hur it in bunu neden yapmak istedi i oldu.


 8. says:

  epeyce rahats z edici ve yazara hayranl k uyand r c bir kitapt a z m a k okudum yar s ndan sonras n..


 9. says:

  Ziyan okumak bir taraftan kitab n s r kleyicil ine kapt r p gitmek bir taraftan da durup biraz okuduklar n hazmetmek aras nda kalmak sert, ok sert..Hakan G nday n en iyi kitab bence..


 10. says:

  Hat ralar nda ya ayanlar, donarak l rler Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gaze Hat ralar nda ya ayanlar, donarak l rler Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruz.Cennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmak.Daha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi Daha fazla bakmad ve g zlerini hayata kapad Ya ad na tek kan t, burun deliklerinden d k len dumand So u un duman So uktan t ten, beyaz bir nefes rtm t kendini Kalpa , paltosu ve g zkapaklar yla Geceden kalma kar n zerinde bir kaya par as yd Alt na serilmi k rk par as na s mak i in dizlerini karn na ekmi , katlanm t.Yaveri Muzaffer yorgundu ve yordu Elinde ca Reflex bir foto raf makinesi, i indeyse, tuttu u nefesi ta yan Etem e bakt Oysa foto raf n n g zleri, ufku silip atm beyazl n i inde, simsiyah bir lekeye d n m olan yerdeki adama aitti Ondan ba ka hi kimseyi ve hi bir eyi g rm yordu ekti i foto raf, bunun kan t yd.10 Gazi, Dikmen s rtlar nda dinleniyor 12 ubat 1921 G zlerimin hizas na as lm foto raf n alt nda b yle yaz yordu Gazi dinleniyor Ama dinlenmiyordu Atat rk n y zlerce foto raf m g rm t m Bu foto rafta, dinlenen bir adam yoktu B yle bir adam g rm yordum Ben bu foto rafta, bizden b kt i in g zlerini kapatan birini g r yordum Hepimizden, her eyden b kt i in bize bakmaktan vazge mi birini g r yordum Kurtarmak istedi i insanlar n ger ekte bir sahtek rlar s r s oldu unu, onca abas n n hi bir eye de meyece ini d nen bir adam g r yordum Her eyi b rakmak, her eyden vazge mek, her eyi siktir etmek isteyen bir adam Hatta belki de hayat nda ilk kez lmeyi d nen bir adam Olup yok olmay , kara kar may lerek donmay ya da donarak lmeyi bekleyen bir adam g r yordum Fark etmez, diye d nen bir adam Hi fark etmez Tek bir insan sesi daha duymak istemeyen, tek bir insan y z ne daha katlanacak g c olmayan bir adam Bu y zden kapal yd g zleri d nden de il, duymamak i in rtm t kulaklar n Evet kesinlikle b yle olmal yd G zlerimi ve kulaklar m kapad m, diyordu Art k istedi iniz radar ihanet edebilirsiniz Sizi g rm yor ve duymuyorum Umurumda de ilsiniz Ama ben duyabiliyordum Foto raftan kan sesi duyuyordum Ancak belki de duydu um, g zlerimden k p foto rafa arpan ve bana d nen bir sesti Kendi sesimdi Ben Protagoras a g re her eyin l s insand Ama bu herhangi bir insan de ildi Her eyin l s , onu l en insand Ben de, Gazi nin y z ne ve yat bi imine bakt k a kendimi g r yordum nk dar ranzam n zerine uzanabildi im nadir anlarda, sert battaniyenin alt nda kayboluyor, yok olmak istiyordum Tek bir insan daha g rmemek ve duymamak i in Oysa buna olanak yoktu nk zorunlu askerlik hizmeti, tek ki ilik bir oyun de il, binlerce insan n bu araya gelip sahneledi i bir g steriydi Oyuncular n da, izleyicilerin de i ler oldu u bir Yana k d zen e itimi bir koreograf yd Mar lar, bir m zikalin par as yd Kamuflaj, mili metrik bir kost md Emirler, sorular ve yan tlar , ezberlenmesi gereken repliklerdi Asla sad k kal nmayan senaryo, y nergelerde yaz yordu Y netmene Komutan m deniyordu Her ey vard Her ey haz rd Ancak b t n bunlar ok fazla g r lt kar yordu Dayan lmayacak kadar ok Yata yar p i ine girmek isteyecek kadar ok Ba m koydu um yast ba mla doldurmak isteyecek kadar ok Gazi ye bak p kendimi g recek kadar ok N betin var Kula ma saplanan c mleyle g zlerimi hayata a t m Gece avu unun yan ndan ge ip yemekhaneden kt m lk ad m mda burnum sland Kar Y z me arp p eridik e y z m donduran kar Aylard r ya yordu Gece, g nd z, sabah, len, nce, sonra G mmek i in ya yordu Herkesi ve her eyi Arabalar , ocuklar , evleri ve k zleri Kayak i in gerekli kar seviyesinden s z ediyorlard , televizyondaki haberlerde Orospu televizyonun ocu u haberler Kar seviyesi mi Kayak i in uygun Peki, yollan kara batm k ylerin, bir ya ndaki ocuklan b cek gibi l rken dili k p rdamayan le lerinin, y z bir ya ndaki dedelerini ya atmak i in Fatiha Da m k zakla a p Van yoluna kmalar i in de uygun mu Kar seviyesi nce ayaklar g m l r, sonra bilekler g r nmez olur Dizler, bacaklar, ah rlar Kar, diri diri g mer nce yumru unla sava rs n Kar geldi i yere g ndermek i in yumru una doldurur, havaya f rlat rs n Sonra k rek Yirmi askere bir k rek K rk kola bir adet Belki bir de eki len bozma bir kazma K reklersin Kazmalars n Kar ya ar G mene kadar Ya mur ya ar, bo ana kadar R zg r eser, ayaklar n yerden kesip savurana kadar Dinlesen d nyay , duyacaks n nsano lu insan, siktir git buradan Ama inat edersin Ya ayacaks n Yer ekimi var Gidecek bir yer yok S rekli olarak kovuldu un, seni yutmak i in sars l p yanlan bu d nyada ya amaktan ba ka aren yok Mars ok uzak nsan n d nya zerindeki ya am bir rodeo Hortumlar, lar, seller, depremler Elinde k rek, sava rs n Buras benim evim, diye ba r rs n Siktir Buras bir ev de il Buras hi bir ey de il D nya, insan n kabu u de il Buras bizim yuvam z de il Biz, yer ekimiyle d nyaya zincirlenmi iz Kim bilir nereden kovulduk Cennet mi Hi sanm yorum Hem de hi Konu uyordum Dudaklar ma bast rd m eldivenlerime anlat yordum b t n bunlar Delik ve ye il eldivenlerime Bir lira ift kat Ucuz olan nadir mallardan biri Eldivenler Elektrik sobas yla s nmaya al rken yan p sararan eldivenler Donmu t fe in namlusuna yap t i in kurtarmak isterken y rt lan eldivenler Onlara anlat yordum akl m ezip ge enleri S ylediklerim, ellerime kadar geliyordu nk so ukla beraber, eldivenlerim ses de ge iriyordu leri buzlanm suyla dolu, sahibini bilmedi im ayak izlerine basarak y r yordum Beyaz amurun i inde ilerlemeye al yordum Beyaz batakl a saplana saplana Silahl a vard mda, ayak parmaklar m n say s oktan bire d m t Her birini ayr ayr his s e demeyece i m kadar so uktu, postallar m n i i Bot, deniyordu burada Postala bot, bir zamanlar ya ad m hayata sivil deniyordu Daha bir s r eye, ba ka bir ey deniyordu Askerlere ait bir dil vard Orduca Konu maya gerek yoktu, anlamak yeterliydi Hatta hi bir dilde konu maya gerek yoktu nk biz konu mayan bir r tbedeydik R tbesizlik r tbesi Teoriye g re askerli in temeli disiplindir Teoriyi s rt ndan b aklayan prati e g reyse askerli in temeli erlerdir Temel, zemin, ne denirse densin, ordu zerimizde duruyordu Her ey ve herkes st m zdeydi Kar n bile alt ndayd k Biz, dev bir tank n paletleriydik On be y ll k ba avu lar n inatla parke dedi i parkalar m z n sol st cebinde ta mak zorunda oldu umuz Erba ve Erin El Kitab ad ndaki, karma k bir makinenin karma k prospekt s ne benzeyen kitap kta yazd gibi, ihtiya lar devlet taraf ndan kar lanan r tbeni askerlerdik Muhte em erler E itimde f rsat er olmak i in elimizden gelen abay g sterip herhangi bir niversiteden mezun olmam herhangi bir meslekte uzmanla t m z kan tlayan bir diploma almam t k Bu fedak rl m zla gurur duyuyorduk nk biliyorduk Zorunlu askerlik hizmetine ili kin kanun ve y netmeliklerde bir yanl l k yap ld n biliyorduk Er olmak i in en fazla lise ya da y ksekokul mezunu olmak gerekiyordu Her erke in niversite mezunu oldu u bir lkede erlik yapacak kimse kalmayacakt Ordunun kaidesi ayaklar n n alt ndan kay p gidecekti Buna g z yumamazd k Kanun koyucunun g z nden ka an, bizden kurtulamam ve herhangi bir niversiteden diploma almamaya yemin etmi tik Baz lar m z, orduyu ersiz b rakma korkusundan okumay bile renmemi ti Ne cesaret Ne b y k fedak rl k ehit ya da gazi olmam za gerek yoktu Biz zaten kahramand k Vatanseverli inin bedelini hayat boyu cehaletle deyen kahramanlar Ayr ca cahil kalmam zda da bir sorun yoktu Ceza kanunlar n n t m n herkesten daha iyi kavram t k ocu unu okula g ndermemenin cezas sadece para demekken, askerlik hizmetini yerine getirmemenin kar l hapisti Ne demek stendi ini anlayabiliyorduk Kulaklar m z duyuyordu Kanun sat rlar na gizlenmi o muhte em mesaj alm t k Buna, kanun yoluyla te vik deniyordu E itimini tamamlamamak b y t lecek bir ey de ildi Ama askere gelmemek korkun tu Cehalet ld rmezdi ama asker ka akl s r n dururdu Bunu kanunlar s yl yordu Okulu siktir et ama askerli ini mutlaka yap, diyorlard Benim a mdan cahil kalmanda sorun yok, yeter ki asker ol nk kusura bakma ama, cehaletin umurumda bile de il Peki, demi tik biz de Sen nas l istersen Devletin g sterdi i yoldan gitmek b y k keyifti Belki d m z de il, ama i imiz ok rahatt.H cum yele imi s rt ma ge irdi imde bir hafiflik hissettim Ceplerinde d rt dolu, bir bo arj r olmas gerekiyordu Alt n karakol komutan n n ve benim imzalad m z teslim tesell m belgesinde b yle yaz yordu Bir zamanlar ad ma zimmetlenmi olan arj r adedi be ti Dolay s yla gerekti inde ordu bunu kan tlayabilir ancak sa b bre ime denk d en cebin neden bo oldu unu a klayamazd 7,62 mm ap nda yirmi adet mermi ta yan bir arj r m yok olmu tu Benzer durumlar st r tbelere iletildi inde al nan yan t n ne oldu unu hat rl yordum Mal na sahip ksayd n Nereden bulursan bul Yersin tutana , kars n mahkemeye Eksik olan arj r m ok uzaklarda aramam gerekmiyordu Silahl ktayd m Silahlar n ve arj r dolu h cum yeleklerinin yuvas nda M himmat eksildi i i in askeri mahkemeye kacak ki i ben olmayacakt m Sahibini ok iyi tan d m bir h cum yele inden ekti im arj r cebime koyup silah m omzuma ast m Pi manl k m Kesinlikle umurumda de ildi Evet, belki hepimiz ayn ordudayd k ama ayn askerli i yapm yorduk Herkesin askerli i farkl yd Her metrekarede farkl bir askerlik vard Sadece ambalajlar m z benziyordu Buras bir ev de il Buras hi bir ey de il D nya insan n kabu u de il Buras bizim yuvam z de il Biz yer ekimiyle d nyaya zincirlenmi iz Kim bilir nereden kovulduk Cennet mi Hi sanm yorum Hem de hi Sayfa 17 Korkmal s n nk ac ba ml l k yapar nk karaktersiz bir pi olmak bazen en kolay d r nk beni duymamak i in akl n me gul etmek en kolay d r D n bakal m,asker.D n,Ka benden ocuklar d n.So u u d n.Acelem yok.Daha ok n bet tutaca z birlikte.D necek bir eyin kalmad nda da elbet g r ece iz. sayfa 36 37 Evren,tekam l zerine kurulmu tur.Varl klar,tamamlanana kadar hayata gelip giderler.B yle diyece imi san yorsun ,de il mi Tekam l ne demek biliyor musun Olgunla ma, demek.Evrim,demek Peki, bunlar n ne oldu unu biliyor musun S yleyeyim Olgunla ma, kimseye ve hi bir eye g venmemeyi renmektir Evrimse , bo bir a zla do up gerekti inde insan eti yiyecek kadar keskin di lere kavu makt r Yeniden do mak, l mden sonra hayat,sonsuz ruh cuk a b t n bunlar l mden sonra hayatta kalan hi bir sey yoktur Beden, insan zihninin organik d zene idir al yorsa , hayattaysa d nce retir Beyindeki elektrik ak n n sona ermesiyle ne ruh kal r ne de zihin Nas l bir ak , elektiri in kendisi oldu unu iddia edemezse, insan da enerjinin kayna u oldu undan s z edemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *