Paperback Ð Issızlığın Ortası MOBI µ

Issızlığın Ortası➶ Issızlığın Ortası Free ➬ Author Mehmet Eroğlu – Varanus.us D nyay de i tirecektik, ama de i tirmeye al t m z d nyan n ne denli de i ti ini kavrayamad k Art k kimsenin kahramanlara ald rd yok Kahramanlar n sonu geldi, soylar t kendi Belkemi ine bir sopa ve i i D nyay de i tirecektik, ama de i tirmeye al t m z d nyan n ne denli de i ti ini kavrayamad k Art k kimsenin kahramanlara ald rd yok Kahramanlar n sonu geldi, soylar t kendi Belkemi ine bir sopa ve i in bitikDevrimciler, klar, soylular, al aklar, b t n yollar n kapal oldu u zamanlar Uzun mektuplar, eski arkada lar, d n p duran hat ralar, itiraflar, pi manl klar Ense k k nde bir yara, beyninde bir iblisAyhan ge mi inden kurtulmal Violet i, Papaz , Doktor u, kelebekleri, kumsal silmeli akl ndan Bir eyleri de unutmamal Hephat rlamal Arada kalan, kaybolan, kay plar n arayan, sava sorgulayan, nefes almaya al an ve l m n e i inde ya ayan bir kahraman Birroman Tempolu, nefes nefese, T rk e edebiyatta e ine az rastlan r bir kurguIss zl n Ortas , usta yazar Mehmet Ero lu nun yay mlanan ilk roman a rtan, edebiyata tazelik getiren, sak ncal bulunan, bol d ll Cesur ve yeni.

Paperback Ð Issızlığın Ortası MOBI µ
  Have Kindle books beyninde bir iblisAyhan ge mi inden kurtulmal Violet i, Papaz , Doktor u, kelebekleri, kumsal silmeli akl ndan Bir eyleri de unutmamal Hephat rlamal Arada kalan, kaybolan, kay plar n arayan, sava sorgulayan, nefes almaya al an ve l m n e i inde ya ayan bir kahraman Birroman Tempolu, nefes nefese, T rk e edebiyatta e ine az rastlan r bir kurguIss zl n Ortas , usta yazar Mehmet Ero lu nun yay mlanan ilk roman a rtan, edebiyata tazelik getiren, sak ncal bulunan, bol d ll Cesur ve yeni."/>
 • Paperback
 • 339 pages
 • Issızlığın Ortası
 • Mehmet Eroğlu
 • Turkish
 • 05 March 2019
 • 9758829629 Edition Language Turkish Literary Awards Madaral Roman d l 1985 Other Editions 3

  10 thoughts on “Paperback Ð Issızlığın Ortası MOBI µ

  Have Kindle books beyninde bir iblisAyhan ge mi inden kurtulmal Violet i, Papaz , Doktor u, kelebekleri, kumsal silmeli akl ndan Bir eyleri de unutmamal Hephat rlamal Arada kalan, kaybolan, kay plar n arayan, sava sorgulayan, nefes almaya al an ve l m n e i inde ya ayan bir kahraman Birroman Tempolu, nefes nefese, T rk e edebiyatta e ine az rastlan r bir kurguIss zl n Ortas , usta yazar Mehmet Ero lu nun yay mlanan ilk roman a rtan, edebiyata tazelik getiren, sak ncal bulunan, bol d ll Cesur ve yeni."/>
 1. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Mehmet Ero lu ile bu kadar ge tan m oldu um i in z l yorum Kitap bende ok samimi duygular uyand rd , kitab okurken sanki ba kahraman Ayhan la bir yerde tan m z da ay e li inde bana hayat hikayesini anlat yormu gibi hissettim Kitapla ilgili olarak bahsetmek istedi im birka nokta var ncelikle Ayhan n beni etkileyen ki ili inin analizini yapaca m Ayhan n kitap boyunca hep bir karamsar havas vard ve kendini aresiz, g s z hissediyordu nsanl a olan inanc ve g veni sars lm Mehmet Ero lu ile bu kadar ge tan m oldu um i in z l yorum Kitap bende ok samimi duygular uyand rd , kitab okurken sanki ba kahraman Ayhan la bir yerde tan m z da ay e li inde bana hayat hikayesini anlat yormu gibi hissettim Kitapla ilgili olarak bahsetmek istedi im birka nokta var ncelikle Ayhan n beni etkileyen ki ili inin analizini yapaca m Ayhan n kitap boyunca hep bir karamsar havas vard ve kendini aresiz, g s z hissediyordu nsanl a olan inanc ve g veni sars lm t Tam olarak ne istedi ini ve neyin ona iyi gelece ini bilemiyordu S rekli su luluk hissediyordu Fazlaca da gururu vard Ayhan n varolu un ve hayat n amac n sorgularkenki kulland c mleleri bazen iki er defa okudum Kitapta yap lan betimlemeler daha nce ba ka bir yerde okumad m, yan yana hi kullanmad m kelimelerden olu turulmu , arp c , etkileyici bir yo unluktayd Ayhan n kad nlarla ve ailesiyle olan ili kisi ok ilgin ti Ayhan yak kl olmamas na ra men g zel kad nlar onun gizemli b y s ne, karamsar ve d nceli hallerine kap larak ona a k oluyorlar, onu ger ekten seviyorlard ancak Ayhan ger ek sevgiyi bu kad nlara kar bir t rl hissedemiyordu Ayhan n psikolojisinin bozuk olma sebebinin ocuklu una dayand n , daha sonra da kat ld sava ta onar lmaz darbeler ald n yazar bize daha nce hi kar la mad m bir slupla anlatm Zaman zaman i inde bulunulan o an anlat p, zaman zaman da ge mi e gitmesi kitab son sayfas na kadar hi s k lmadan okumam sa lad En yak n arkada lar na derinden ba l olu u, onlar karde gibi g rmesi ve onlara yard m etmesi, onlar n l m yle ve ekti i ac larla yanlar nda olmas Ayhan karakterinin ne kadar fedakar ve asl nda duygusal bir insan oldu unu g sterdi K sacas ba tan sona beni ok etkileyen bir roman oldu Burdan yazarla beni tan t ran Sercan hocama te ekk r ediyorum Okuyun, pi man olmazs n z


 2. says:

  80 darbesiyle ilgili bir s r kitap okumu umdur ama k br s kartmas n n travmatik etkisini ilk defa bu kitapta okudum Mehmet Ero lu y llard r ad n bildi im ama hi okumad m bir yazard Bunu bitirince Ge kalm l y de ald m ge okudum ama art k uza mda tutmak istemiyorum.


 3. says:

  yan karakterler, isimlerin oklu u beni yordu


 4. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Evet, insanl kta inan lacak hi bir ey kalmad yle bir insanl n mal y z ki, de er verdi i b t n kavramlar kanla y kanm , bar diyerek a t b t n yollar kan g l ne d n m , mutluluk diye sundu u her eyin g lgesi l mle damgalanm Iss zl n Ortas , sava kar t bir roman 12 Eyl l n kendinden ba ka her eyi gayr me ru g rd d nemde, sak ncal bulunmu , sonucunda da tekrar yay mlanmas epey gecikmi bir yap t K br s bar harekat na kat lm , ld rm , ya ad klar travmatik Evet, insanl kta inan lacak hi bir ey kalmad yle bir insanl n mal y z ki, de er verdi i b t n kavramlar kanla y kanm , bar diyerek a t b t n yollar kan g l ne d n m , mutluluk diye sundu u her eyin g lgesi l mle damgalanm Iss zl n Ortas , sava kar t bir roman 12 Eyl l n kendinden ba ka her eyi gayr me ru g rd d nemde, sak ncal bulunmu , sonucunda da tekrar yay mlanmas epey gecikmi bir yap t K br s bar harekat na kat lm , ld rm , ya ad klar travmatik sonu lar do urmu birini, Ayhan anlat r Iss zl n Ortas kartma sonras , aka na s kt kur un l m skalar ve Ankara ya d ner Ayhan Ge mi , ya ad klar b t n a rl yla omuzlar nda, bir k arar, kendini tekrar bulmaya al r Bu aray , ge mi iyle ya ad o bir t rl bitmeyen hesapla ma onu tekrar intihar yoluna sokar Ta ki ld n sand arkada Zafer in hayatta olabilece ini ve onu bulabilece ini reninceye kadar Zafer i bulmak i in yollara, ss zl a d er Art k ge kalm bir l d r AyhanBir ilk kitap Iss zl n Ortas ve bitmiyor Ayhan n hikayesini tamamlamak i in Ge Kalm l y de okumal y m


 5. says:

  Fethi Naci nin de dedi i gibi roman bitirdikten sonra Naz m Hikmet in bir iirindeki dize tak ld dilime nsan y reklerine dokundu bu elleri.Mehmet Ero lu,insan y re ine dokunmas n bilen bir romanc.


 6. says:

  82Gene b y k bir ilk roman ba ar s a rt c bir kurgu ustal var Roman soluk solu a okuyorsunuz Mehmet Ero lu insan y re ine dokunmas n bilen bir romanc Nece bir olayd r Iss zl n Ortas nda T rk romanc l n n yeni kazanc , taze kan Mehmet Ero lu nu y rekten kutlar m.


 7. says:

  Son derece eril bir dille yazilmis bir kitap Kahraman bastan sona hep kadinlarla somuren, zarar veren bir iliski icinde Tokatliyor, tecavuz ediyor, duygusal olarak somuruyor Ustelik bunlari dengeslizligiyle hosgormemiz bekleniyir Cunku o savas gazisi Cunku cok aci cekmis Tamamen erkek gozunden bir yaklasim bu Butun kadinlar ya zayif ya kotu ya cirkin ya ahlaksiz Guclu, ozguvenli, bagimsiz bir kadin goremiyoruz romanda Kahramanimiz hep erkekligiyle bicakliyor kadinlari, ya da yuzlerine Son derece eril bir dille yazilmis bir kitap Kahraman bastan sona hep kadinlarla somuren, zarar veren bir iliski icinde Tokatliyor, tecavuz ediyor, duygusal olarak somuruyor Ustelik bunlari dengeslizligiyle hosgormemiz bekleniyir Cunku o savas gazisi Cunku cok aci cekmis Tamamen erkek gozunden bir yaklasim bu Butun kadinlar ya zayif ya kotu ya cirkin ya ahlaksiz Guclu, ozguvenli, bagimsiz bir kadin goremiyoruz romanda Kahramanimiz hep erkekligiyle bicakliyor kadinlari, ya da yuzlerine karsi asagiliyor Cok erkek bir roman olmus Olaylar bazi yerlerde o kadar fantazi ki herhalde kahraman ruya goruyor birazdan uyanacak dedim


 8. says:

  ok v lm Kurgusuna, diline s ylenecek s z yok Fakat bir okur olarak, eseri okurken can m s kan eylere de inmek isterim Bu, yazar n elime ald m ilk kitab A r cinsellik, eserin karamsar anlat m , baz c mlelerin s rekli tekrarlanmas kitaptan uzun s re ka mama neden oldu Kitab n ilk yar s nda olaylar a r yava ilerliyor ve sonuca ba lanmas n son bir iki b l me kadar bekliyorsunuz lk yar s n nas l s k larak okuduysam, son b l mleri o kadar heyecanla takip ettim Hayat n, l m n ok v lm Kurgusuna, diline s ylenecek s z yok Fakat bir okur olarak, eseri okurken can m s kan eylere de inmek isterim Bu, yazar n elime ald m ilk kitab A r cinsellik, eserin karamsar anlat m , baz c mlelerin s rekli tekrarlanmas kitaptan uzun s re ka mama neden oldu Kitab n ilk yar s nda olaylar a r yava ilerliyor ve sonuca ba lanmas n son bir iki b l me kadar bekliyorsunuz lk yar s n nas l s k larak okuduysam, son b l mleri o kadar heyecanla takip ettim Hayat n, l m n, sava n, ac n n sorguland bir zaman diliminde okunmal


 9. says:

  Sars c , etkileyici bir roman ocuklugun, gencli n, i kencenin ve sava n insan ruhunda yaratt derin izlerin ok g zel bir edebi dille ve farkl bir kurgu ile ifade edilmesi Okurken ya am, l m, de erler, inan lar, arkada l k zerine d s nd recek Sonuna kadar da okuyucunun merak n canl tutuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *