Aşk-ı Memnu MOBI µ Paperback

Aşk-ı Memnu❴Reading❵ ➸ Aşk-ı Memnu Author Halid Ziya Uşaklıgil – Varanus.us Bihter hepsini unutmak isteyerek, kandili hala b t n b t ne yakmad i in birtak m karart lar yans tan aynan n kar s na ge iyor, plak g vdesine bak yor, nergis e bir tutumla hazdan sars l yordu Ba kalar Bihter hepsini unutmak isteyerek, kandili hala b t n b t ne yakmad i in birtak m karart lar yans tan aynan n kar s na ge iyor, plak g vdesine bak yor, nergis e bir tutumla hazdan sars l yordu Ba kalar ne d n rd bilmem, ama bu, kendi kendine tatmine giden yol, Bihter i b sb t n yaln zl kla sar p sarmalard Hazlarda s ze d k lemeyecek u urumlar hissederdim Romanc , Bihter i in, Evet bu v cudu seviyor diye yaz yordu Gen kad n ayna kar s ndayd , v cuduna sevgiler, vurgunluklar duyuyordu G l ms yor, aynadaki aksinden sevda umuyordu nk Bihter, hayat nda bundan b yle a klar n kar l ks z kalaca n , daha da yaln zl klarla dolup ta aca n , kendisinden o kadar ya l Adnan Bey in ne a ka, ne ihtirasa yan t verebilece ini sezinlemi ti lemeli, dantelal yatak rt leri, bu gece ve her gece, Bihter e bombo s sler, d zmece incelikler sunacak, ama Bihter s sl d e inde hep ihtiraslar n, gen tenlerin hayalini kuracakt.

  10 thoughts on “Aşk-ı Memnu MOBI µ Paperback

  Aşk-ı Memnu MOBI µ Paperback urumlar hissederdim Romanc , Bihter i in, Evet bu v cudu seviyor diye yaz yordu Gen kad n ayna kar s ndayd , v cuduna sevgiler, vurgunluklar duyuyordu G l ms yor, aynadaki aksinden sevda umuyordu nk Bihter, hayat nda bundan b yle a klar n kar l ks z kalaca n , daha da yaln zl klarla dolup ta aca n , kendisinden o kadar ya l Adnan Bey in ne a ka, ne ihtirasa yan t verebilece ini sezinlemi ti lemeli, dantelal yatak rt leri, bu gece ve her gece, Bihter e bombo s sler, d zmece incelikler sunacak, ama Bihter s sl d e inde hep ihtiraslar n, gen tenlerin hayalini kuracakt."/>
 1. says:

  A k Memnu T rk yaz n tarihinde ilk roman olma zelli ine sahip bir kitap Kitab n ilk roman olma zelli ini ge sek bile Frans z edebiyat ndan Madame Bovary ve Rus edebiyat ndan Anna Karenina dan bir hayli esinlendi i bir ger ek Ancak ki ilerin Osmanl d nemine g re uyarlanmas ve ruhsal durum betimlemeleri olduk a ba ar l zellikle ana karakter Bihter in ge irdi i sanc lar ve ikilemler Bihter i intihara g t ren durumu net bir bi imde anlat yor Her ne kadar o u ele tirmen ve okura g re Bih A k Memnu T rk yaz n tarihinde ilk roman olma zelli ine sahip bir kitap Kitab n ilk roman olma zelli ini ge sek bile Frans z edebiyat ndan Madame Bovary ve Rus edebiyat ndan Anna Karenina dan bir hayli esinlendi i bir ger ek Ancak ki ilerin Osmanl d nemine g re uyarlanmas ve ruhsal durum betimlemeleri olduk a ba ar l zellikle ana karakter Bihter in ge irdi i sanc lar ve ikilemler Bihter i intihara g t ren durumu net bir bi imde anlat yor Her ne kadar o u ele tirmen ve okura g re Bihter su lu ve ahlaks z g r lse de, bana g re Bihter yaz labilecek en g zel roman kahramanlar ndan biridir Zaman zaman her kad n Bihter in hissetti i gibi hissediyor, onun gibi karars zl klar i inde kal yor, istemedi i ili kilerin i ine kendini kendi eliyle at yor, pi manl k duyuyor ama en nemlisi ger ekten a k oluyor Bihter in intihar etmesi benim i in toplumsal bask dan veya vicdan azab ndan de il Bihter in ki ili i g z n ne al nd nda sevdi i adam taraf ndan terk edilmi , onun taraf ndan aldat lm olmak ve b y k bir a kla sevdi i adama ne olursa olsun g venemeyece ini anlam olmak Bihter in ya am na son vermesinin sebebiydi Roman eski bas m ndan okuman z, zaman zaman osmanl kelimelerle cebelle meniz tavsiye olunur


 2. says:

  Bo az da beyaz b y k bir tekne Adnan bey, k z Elektra, o lu B lent, amcao lu Behl l, ya l bir m rebbiye ve hizmet iler ya yor i inde Karadan uzakta herkes mutlu bu teknede Tekneye eski ama s sl p sl bir sandal yakla yor, yolcular ad k t ye km bir kad n ve iki k z Kanlar ndan t r niyetleri k pk rm z stedikleri olsa da, pamu un st nde kuruyan kan gibi i lerinde en bahts z olan d n yor karaya, di er ikisi sandallar na geri konup yolcu edilirken karaya.Sembolik bir anlat mla k Bo az da beyaz b y k bir tekne Adnan bey, k z Elektra, o lu B lent, amcao lu Behl l, ya l bir m rebbiye ve hizmet iler ya yor i inde Karadan uzakta herkes mutlu bu teknede Tekneye eski ama s sl p sl bir sandal yakla yor, yolcular ad k t ye km bir kad n ve iki k z Kanlar ndan t r niyetleri k pk rm z stedikleri olsa da, pamu un st nde kuruyan kan gibi i lerinde en bahts z olan d n yor karaya, di er ikisi sandallar na geri konup yolcu edilirken karaya.Sembolik bir anlat mla kitab zetlemeye al t m Kitab n isminin y nlendirmesiyle Bihter ve Behl l n yasak a klar n n anlat ld n d nmek hata olur Ger ekte ikisi i i e ge mi , bir tanesi biraz da z gere i ayr k kalm hik ye anlat l yor Bana g re, kitab n ilk k sm nda anlat lan ve kitaba ismini veren gayrime ru ili ki, Bihter taraf ndan de il de annesi taraf ndan ya an yor Olaylar n k keninde, Melih bey tayfas n n zelliklerini ta yan annesi Firdevs han m bulunuyor Bihter sadece hik yedeki trajik karakter olma rol n oynuyor Firdevs Han m, kitab n ba ndan sonuna kadar yazar taraf ndan olumsuz, nefret edilesi biri olarak sunuluyor lk evlenen k z Peyker i k skan yor ve onu nine yapt i in i ten i e kin g d yor Adnan Bey ile kendisini yak t r rken Bihter in bu varl kl insanla evlenmesini hazmedemiyor K z n zece ini bilerek Behl l ile Nihal in bir araya gelmelerini destekliyor Ve sonunda k z n n l m ne sebep oluyor Benim g z mde Bihter in ikinci plana kay p Firdevs Han m n ne kmas n n sebepleri yle Bir kere, Bihter t m yle genleriyle belirlenmi bir kaderi ya ayan trajik bir karakter Bihter, babas Melih Bey in l m yle sonu lanan Firdevs Han m n ihanetinin, do ru d zg n ve varl kl bir izdiva bulmas na mani olaca n , Adnan Bey in kendisi i in bir daha gelmeyecek bir ans oldu unu d nd i in onunla evleniyor Annesinden nefret ediyor, onu k k g r yor ve onun gibi bir anne olmak istemedi inden Adnan Bey ile evliliklerinin ba lang c nda, ocuklu biriyle evlenmi olmay da dert etmeyip, bundan mutlu oluyor Kendi ocuklar na bile sevgi g steremeyen Firdevs in asla g steremeyece i bir tepki bu Ancak i ler planlad gibi gitmiyor Ya l adam sevemiyor ve e er kendisi sevip sevilmezse lece ini d nd i in kendini Behl l e veriyor hanetin sorumlusu olarak da annesinden gelen kan genleri g r yor te kitab n ana konular ndan biri olan ihanette bile Firdevs Han m n ismi ne k yor Aldatman n sorumlusu tabii ki t m yle Firdevs Han m olamaz ama k zlar n yeti tirme bi imi, onlara g steremedi i ilgi ve sevgi, hissetti i d manca k skan l k, ya l l k bunal mlar k zlar na da yans yor Sayd m olumsuzluklar n etkisi Peyker de g r lm yor nk onun daha ok babaya benzedi i s yleniyor.Yine Firdevs Han m eklemlerinden rahats zlan nca Peyker ve kocas yla at p solu u Adnan Bey in yal s nda al yor Firdevs Han m n yal ya geli i, ya l m rebbiyenin g nderilmesiyle ayn zamana denk geliyor Onun geli i ister istemez, babas n n elinden al nmas na ve birlikte ya ad ve sevdi i karde i B lent in, hizmet ilerin ve m rebbiyenin g nderilmesine i erleyen, bu sebeplerle Adnan Bey e ve en ok Bihter e kan kusturmakla me gul Nihal i daha da alevlendiriyor Bihter in o evde ektiklerini daha da katlan lmaz hale getiriyor Firdevs Han m n o evdeki her solu u sanki Bihter den al n yor gibi oluyor K z mutsuz olduk a k skan l ktan kavrulan Firdevs rahatl yor Bihter, t pk kaderin kendilerine izdi i yolu y r mekten ba ka bir anslar olmayan, se imleri bile kendilerine ait olmayan ki iler gibi portre edilmi Evlili inin, mutsuzlu unun, ihanetinin, bu ihanetinin if a olmas n n ve son olarak intihar n n sorumlusu Firdevs Han m m gibi anlat l yor U akl gil adeta, Firdevs Han m tarz kad nlara olan nefretini ifade etmek i in hik yeyi Firdevs Han m n hatas etraf nda kurgulam Ancak yazmaya ba lay nca muhtemelen Nihal in karakteri ondan ba rol kapm Benim a r ki isel fikrim, bu roman n t m yle Firdevs Han m ve Nihal in hik yelerini anlatt d r Her iki hik ye ok ba ar l bir ekilde harmanlanamam ama her biri kendi i inde gayet iyi i lenmi Biraz da Nihal e, kitab n iki temel s tunundan birisi oldu una inand m hik yeye bakal m Nihal in hik yesinin annesi lm ekilde kurgulanmas n n bir sebebi oldu una inan yorum yle olmas yd Adnan Bey Bihter ile evlenemezdi de il mi Tabii ki aka yap yorum Nihal in annesinin lm olmas baba ile k z aras ndaki ili kiyi fazlaca g lendirmi Nihal in zay fl klar ve marazi halleri baban n t m ilgisini ve sevgisini st ne ekmi Her vey anne k z aras nda ger ekle mesi beklenen at malar, Nihal ile Bihter i in de d n lm T m iyi niyetiyle onunla dost olmaya al an Bihter le, ona haks zl k yapt n bilmesine ra men yak nla mam t r Bihter yal ya ilk geldi i zamanlarda bir miktar denese de sonradan baba ve vey annenin birlikte oldu u ortamlarda so uk durmu tur Fiziksel olarak t m o ac ma duygular uyand ran betimlemelerin ard nda son derece g l bir elektra gizlenmi tir Kitaptaki her iki karakter, Nihal ve Firdevs Han m, k smen de olsa isteklerine kavu arak tatmin olmu lard r Firdevs Han m kendine istedi i kocay k z na kapt r nca, k z kaybetsin diye elinden geleni yapar ve ba ar l olur Nihal asl nda evlenmek bile istemedi i Behl l n elinden son anda kurtulur ve en ba tan beri istedi i eye, babas n n sevgisine tekrar kavu ur Baba ile k z aras ndaki yak nl bozan Bihter aradan km t r Bana kal rsa Nihal, Behl l bile babas yla aras na bir engel gibi g r yor olabilir Teklifini kabul etti i Behl l n yapt klar n renince z lece i yerde rahatlar Kitab n sonunda Behl l ile beraber gittikleri Heybeliada daki aml babas yla gayet mesut ziyaret eder U akl gil, A k Memnu da, parapsikolojik unsurlar da kullanm t r Bunlardan biri, zaman zaman Nihal in kafas nda ona bir tak m eyleri yapmas yapmamas konusunda y nlendiren bir sesin varl d r Annesinin hayaleti yal da dola maktad r Di er bir enteresan durum Heybeliada daki aml kta ya anm t r Behl l taraf ndan g t r lmek istendi i aml n karanl ndan sebepsiz yere korkmu tur Karanl ktan kacak eller sanki kendisini tutacakm gibi hissetmi tir aml kta onu korkutan karanl k ger ekte Behl l se erse, onunla evlenirse ya ayaca mutsuzluk konusundaki bir ng r bir uyar d r Son olarak Be ir in tuhaf bir hal alan rahats zl adeta u ram insanlarda rastlanan fiziksel durumlarla benzerlik ta r Be ir in s rad sessizli i ve ate ten kavrulan v cuduna bir ruh girmi gibidir K z n uyarmak isteyen bir annenin ruhu


 3. says:

  Behlul is a fuckboy in every century changemymind


 4. says:

  Bez obzira na naslov koji vu e na tipi an lljubi , ovo je vi e klasik s puno opisa i psiholo kih karakterizacija likova. Love story gotovo u pozadini. Meni jako dobro


 5. says:

  Turski klasik koji me svojom temom neodoljivo podsje a na nesretnu Anu Karenjinu Lijepo


 6. says:

  Dizisinden yana d ne ka t m A k Memnu nun bilmeden kitab ndan da ka m m y llard r Kitap, d neminin duygusal ruhsal buhranlar n naif bir dille anlat yor Yasak a k konusunu ok s nd rmeden anlat m benim ok ho uma gitti Konunun Bihter Behl l kmaz ndan ok daha fazlas oldu unu g rmek daha da mutlu etti beni Asl nda ka nd m da buydu san r m Tevsiye ederim


 7. says:

  3.5 5 Bu kitab T rkiye de bilmeyen kimse yoktur san r m Dizisi en ok sevilen, en ok izlenen dizilerden biriydi Bankas Yay nlar ndan bask s k nca ben de bekletmeden al p okumaya karar verdim.Neredeyse ilk y z sayfas b t n karakterleri hem fiziksel, hem ruhen tan makla ve ge mi lerini renmekle ge iyor Olaylar fazlas yla yava ilerliyor Her ne kadar bir a k roman olarak g r lse de, daha ok bir psikolojik roman gibiydi Karakterlerin duygu ve d nceleri yo un ve s sl c mlelerle 3.5 5 Bu kitab T rkiye de bilmeyen kimse yoktur san r m Dizisi en ok sevilen, en ok izlenen dizilerden biriydi Bankas Yay nlar ndan bask s k nca ben de bekletmeden al p okumaya karar verdim.Neredeyse ilk y z sayfas b t n karakterleri hem fiziksel, hem ruhen tan makla ve ge mi lerini renmekle ge iyor Olaylar fazlas yla yava ilerliyor Her ne kadar bir a k roman olarak g r lse de, daha ok bir psikolojik roman gibiydi Karakterlerin duygu ve d nceleri yo un ve s sl c mlelerle sayfalarca anlat lm t G n m z T rk esine uyarlanmas na ra men, kitab n dili edebi, a r ve a dal yd B yle bir dil kitab n edebi de erini artt rsa da okur i in aba gerektirici ve zorlay c oluyor Bu sebeple okurken ok a kitab n s k c oldu unu d nd m Duygu ve d nceleri bu kadar s k a irdelemesi ve bunun aksine olaylar n h zla ger ekle mesi pek benim okuma zevkime uygun de ildi Olaylar detayl okumay tercih ederdim Kitab n en vurucu noktas olan sonu bile, birka sayfada oldu bittiye geldi gibi hissettim Yine de edebiyat m z n ba tac olan bu eseri okudu um i in asla pi man de ilim Ger ekten edebi anlamda sizi memnun edebilecek bir kitapt Konu ve karakterlere zaten diyecek hi bir ey yok z leceksiniz, k zacaks n z, seveceksiniz, anlay g stereceksiniz B t n duygular bana bolca hissettirdi


 8. says:

  Tamam T rk e deki ba ar l realist psikonaturalist rneklerin ba nda geliyor filan ama roman bu ikinci okuyu umda bu sefer diziyi izlemi oldu um i in magazinden ka am yorum Be ir i harcad lar matmazel, ona yanar m Bir de B lent, yumuk g zl B lent, z lme ocu um.Sonradan gelen edit Cahilli imden 3 vermi im Be tir o be.


 9. says:

  Sevmek, sevmek istiyordu Hayat nda yaln z bu eksikti fakat hayatta her ey bundan ibaretti Sevmek, evet, b t n mutluluk bununla elde edilebilirdi tam tam na 117 y l nce yaz lan bu b y k esere sayg m sonsuz ama rfz behl l.


 10. says:

  Bunun sebebini anlaman z gerekirdi Bu evlilik d ncesini Adnan Bey in zihnine siz soktunuz, yine sizin karman z gerekiyor size onun i in ba vuruyorum Firdevs Han m biraz do ruldu Adnan Bey in zihnine bu fikri koymak i in pek ok sebep buldum fakat onu karmak i in bir sebep g rm yorum Bihter cevap vermeden nce ac bir tebess mle bakt , sonra g zleri annesinin g zlerinde Pekala bilirsiniz ki bu evlilik m mk n de il dedi.Firdevs Han m bir hayret l n zapt edemiyordu A, ben dBunun sebebini anlaman z gerekirdi Bu evlilik d ncesini Adnan Bey in zihnine siz soktunuz, yine sizin karman z gerekiyor size onun i in ba vuruyorum Firdevs Han m biraz do ruldu Adnan Bey in zihnine bu fikri koymak i in pek ok sebep buldum fakat onu karmak i in bir sebep g rm yorum Bihter cevap vermeden nce ac bir tebess mle bakt , sonra g zleri annesinin g zlerinde Pekala bilirsiniz ki bu evlilik m mk n de il dedi.Firdevs Han m bir hayret l n zapt edemiyordu A, ben de aksine bu derece m mk n bir evlilik d nemiyordum hatta yan lm yorum san r m, yine sen, evet sen, burada bundan ilk bahsedi imizde, Nihal le Behl l aras nda bir evlili i pek do al buluyordun Bihter bu konu ma tarz ndan birden s k ld Anne dedi a k konu al m, olmaz m Siz pek iyi bilirsiniz ki karar verdi im eylerde hi bir g le yenilemeyecek inatlar m vard r Bu evlilik olmayacak, bunun i in imdiden her eye karar verdimKitab az nce bitirdim ve biraz tuhaf hissediyorum.Kitab n konusunu hepimiz biliyoruz, o y zden oralara hi girmiyorum Diziyi ok seven, belli ba l sahnelerini defalarca izlemi biri olarak unu s ylemeliyim ki, dizi ger ekten iyi uyarlanm Kitapla olduk a paralel Farkl olarak, dizide Bihter i, duygular n daha fazla g rm t k bence Kitap biraz daha Nihal zerine kurulu gibi geldi bana Nihal in Adnan Bey ile olan ili kisi, Bihter in hayatlar na kat lmas yla de i en hayat daha n plandayd Ayr ca s ylemeden ge meyeyim, Behl l zaten zerre kadar sevmiyordum, kitab okuduktan sonra iyice nefret ettim G z ne kestirdi i av n n pe inden yle ko uyor, ak llar n yle ba lar ndan al yordu ki, Behl l e inanmalar na sinir oldum okurken Buna Nihal de dahil yle dizideki gibi ba ndan beri Behl l e a k falan de ildi Behl l e ok fazla da direndi hatta San r m kitaptan sonra Nihal e biraz sevgi duymaya ba lad m Bihter i in bir ey s yleyemiyorum O i kenceler i inde k vran rken yine kalbim k r ld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *