Derin Siyah MOBI µ Paperback

Derin Siyah❮Epub❯ ❧ Derin Siyah Author Yıldız Ramazanoğlu – Varanus.us Y ld z Ramazano lu nun TYB d ll hikaye kitab Duru, incelikli yk ler Y ld z Ramazano lu nun TYB d ll hikaye kitab Duru, incelikli yk ler.

    10 thoughts on “Derin Siyah MOBI µ Paperback


  1. says:

    Birka hikayeden olu an kitap, a r yo un tasvirleriyle g ze arp yor Yazar n bu kadar yo un tasvirleme yapmas n n sebebini bulmak zor Konu anlam nda ise biraz vasat gibiydi Ama a a daki iki al nt y be endim Karanl k kolay, diye d nd adam G n a armad k a sorumluluklar ba lamaz, gerilimler uzakta kal r Uyku g nd z n ac lar n uyutur, unutturur nsan, birilerini, ya arken su st yap p kayda ge irecekse kendi hayat ndan ba lamal.


  2. says:

    Milenyum Ac s , kitaptan kalan hikaye olmu benim i in y llar sonras na Onbir tane yk den olu an, k k, sevimli bir kitap Hikaye severlere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *