Espirando eBook µ Paperback

Espirando❮Reading❯ ➳ Espirando ➬ Author Srđan Srdić – Varanus.us Prva zbirka pri a Sr ana Srdi a obuhvata devet pri a, u kojima autor na devet razli itih na ina govori o istoj temi o smrti Forma zbirke pri a pru a Sr anu Srdi u priliku da itaocu poka e ire stilske Prva zbirka pri a Sr ana Srdi a obuhvata devet pri a, u kojima autor na devet razli itih na ina govori o istoj temi o smrti Forma zbirke pri a pru a Sr anu Srdi u priliku da itaocu poka e ire stilske mogu nosti svoje bogate autorske palete, u svakom asu zadr avaju i prepoznatljivu lucidnost, eti ki naboj, psiholo ku dubinu i jezi ku virtuoznost kojima se publici predstavio u svom prvom romanu Mrtvo polje , objavljenom u Stubovima kulture pro le godine Neke od pri a iz ove zbirke ve su nagra ene pripovetka Slow Divers dobila je nagradu Laza Lazarevi za najbolju neobjavljenu srpsku pripovetkugodine i prevo ene na strane jezike.

    10 thoughts on “Espirando eBook µ Paperback


  1. says:

    Posle Satorija , romana koji me je odu evio, s rado u sam se okrenula Espirando zbirci pri a S u ivanjem sam pratila pripovednu igrivost u Srdi evom stilu, naslovljavanje sa zagonetnom bojama, i ostala i dalje o arana itati Srdi a podrazumeva itanje s velikom pa njom, takore i, lovno itanje, hvatanje finesa i dubina.


  2. says:

    ,, ,,, , , ,Espirando, , , ,, ,,, , , ,Espirando, , , , ,,, , ,, ,, , ,, ,, , , ,,, , , , ,, , , , ,, Espirando , , , , , ,, , ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *