Paperback ¸ Satori ePUB µ

Satori➹ [Download] ➵ Satori By Srđan Srdić ➼ – Varanus.us U ovoj anti vejkovskoj anabazi jedan od prepoznatljivih srdi evskih likova, dru tvenom i intimnom istorijom o te en ovek koji u dana njici gubi tlo pod nogama, polazi na paradoksalni put samoosloba an U ovoj anti vejkovskoj anabazi jedan od prepoznatljivih srdi evskih likova, dru tvenom i intimnom istorijom o te en ovek koji u dana njici gubi tlo pod nogama, polazi na paradoksalni put samoosloba anja, na kojem autor ocrtava duhovit i gorak portret savremene Srbije.

Paperback ¸ Satori ePUB µ
 • Paperback
 • 215 pages
 • Satori
 • Srđan Srdić
 • Serbian
 • 01 July 2018
 • 9788663510 Edition Language Serbian Other Editions 4

  10 thoughts on “Paperback ¸ Satori ePUB µ


 1. says:

  Ne znam kako je vama, ali ponekad mi pospanost donosi posebnu usredsre enost Od ranog bu enja, ve i mi je problem pre rano leganje zbrka misli je u trku i tra i stazu Ponekad se dogodi da pa nja pred san u e u tunel i tu joj bude lepo Satori je takav tunel neprosve uju , mokar, uzaludan okvir ma ine na izdisaju iz koje tre ti ve ni no ni program radija koji niko ne slu a Literarno lutanje no obdije samozatajnog Voza a bez voza ke dozvole, nije lirski lelujavo, ak nije ni potpuno zbun Ne znam kako je vama, ali ponekad mi pospanost donosi posebnu usredsre enost Od ranog bu enja, ve i mi je problem pre rano leganje zbrka misli je u trku i tra i stazu Ponekad se dogodi da pa nja pred san u e u tunel i tu joj bude lepo Satori je takav tunel neprosve uju , mokar, uzaludan okvir ma ine na izdisaju iz koje tre ti ve ni no ni program radija koji niko ne slu a Literarno lutanje no obdije samozatajnog Voza a bez voza ke dozvole, nije lirski lelujavo, ak nije ni potpuno zbunjuju e, ve treperi otupljenim nemirom Kao da i nespokoj mo e da se umori, Voza surfuje po utiscima, prizorima i se anjima, tek u i tekst Pad iz prizora u prizor mo e obuhvatiti citate iz Flobera i Gon arova, antropologiju predra a, trolejbus, zabavi ta koji dele isti ulaz, intervju sa bendom Kayo Dot, musave ulice, prste po utele od katrana i hr ke.Kod hr aka u se malo zadr ati.Enciklopedijska odrednica u romanu navodi da su ljubimci stanovnika sumra ne kripte izvesne ivuljke pod nazivom hr ak roboroski Phodopus roboroski 92 I u latinskom i u srpskom imenu nedsotaje V u pitanju je hr ak Roborovskog, ili, kako ga mnogi zovu mongolski hr ak , nazvan po ruskom istra iva ku koji ga je prona ao krajem 19 veka i to ne u Maloj Aziji kako je navedeno, jer tamo i ne ive Uz to latinskom nazivu nedostaje i jedno krajnje I roborovskii Siroti mali hr ki nisu ovde slu ajno u samo nekoliko stranica uhva ena je sr izan alosti porodi nih odnosa, kao i stalni nedostatak ivotnog smisla Kad sam bio mali i ja sam imao ovu vrstu hr aka i samo sam saznao da su jedan dan, kako to ina e biva, pobegli Kada si mali to je odli no re enje, jer su hr ci postali kona no slobodni i ko zna kakve lepe prilike za njihov sitni glodarski ivot ih ekaju Me utim ovde su stvari znatno surovije, krvave Nema ne nog sporazuma o begu, samo i erupano uvo Svest je, ina e, najve i mu itelj naro ito ako je prebacite u nemo no bi e Ako se ikada napi e naju asnija pri a na svetu, ona e biti o svesti beslovesnih bi a npr o tehnikama pomora insekata ili glodara Ili o umiranju u kavezu Ili se probudi kao ogromna buba Ima u Satoriju nekog gorkog taloga, nekog razdiru eg solipsizma.Ali ima i lepote i pronicljivosti, a autor je u biti bi e knji evne d ungle.Za mene, za sad, dovoljno P S Hvala Vladanu Knjiga ima i svoj, petnaest godina stariji soundtrack


 2. says:

  udan sticaj okolnosti me je doveo do ovog romana Ne volim kada za remek dela saznam u o ku kafane koja e izgoreti mesec dana posle istina iva Tako e, u poslednje vreme me pla i pitanje, koliko sam sli nih knjiga propustio, ne znaju i da su mogle da budu ba ovakva vo nja Poslednju re nisam upotrebio slu ajno.Glavni junak ovde je Voza , voditelj no nog radijskog programa, koji kupuje nov mobilni telefon, memori e samo jedan broj u imeniku i kre e na put Jedan deo mene ovde ve misli udan sticaj okolnosti me je doveo do ovog romana Ne volim kada za remek dela saznam u o ku kafane koja e izgoreti mesec dana posle istina iva Tako e, u poslednje vreme me pla i pitanje, koliko sam sli nih knjiga propustio, ne znaju i da su mogle da budu ba ovakva vo nja Poslednju re nisam upotrebio slu ajno.Glavni junak ovde je Voza , voditelj no nog radijskog programa, koji kupuje nov mobilni telefon, memori e samo jedan broj u imeniku i kre e na put Jedan deo mene ovde ve misli Ako o ekujete lako i prohodno tivo bla, bla, bla A drugi ga prekida ma ne pla ite se, DOBI ETE Ve je uvod vrsta pesnica koja vam leti u lice Bluz mrtvih zastava privi enja raskr a sedam uve e ni dan, ni no nakon ega se tekst ubrzava i vozi dalje, vozi i vodi do bizarnih likova u hotelima a nije Lin , bi ete stalno na putu a nije Makarti , dalje od prljavog grada, prolazi ete pored zamandaljenih i napu tenih prostora, lutati magistralom, amcem prelaziti na drugu stranu, jednom re ju i i ete u svim mogu im smerovima, to je mo da najbolji na in da osetite prikaz svesti oveka u srednjim godinama koji je jednostavno izgubio kompas Konkretne stvari, tragovi, kao kontrapunkt prostornom lutanju, u ovom tekstu se nalaze unutra, u se anjima glavnog junaka, gde se naziru obrisi stvari od kojih poku ava da pobegne, koje se tako ve to opiru simboli kom, ali ipak ostaju unutar referentnog gravitacionog polja U tom smislu je va no prepri avanje epizode iz crtanog filma Stripi, posebno izgled nosa crtanog junaka i ritmove koje ispaljuje tonovi i zvuci su ovde vrlo bitni , taj lajtmotiv ostaje klju an za razre enje poslednje etape romana.Da ne otkrivam previ e, ali na ovom putu ne zaboravite na zastave i ekajte njihovo podizanje, u ivajte u filosofskoj etapi koja je posve ena jednom od mojih omiljenih ivotnih junaka Bo ku Drlji u Gandoru, a posebno probajte da u ivate u nostalgi nim scenama iz porodi nog ivota protagoniste, koje bih u odnosu na glas, ali ne i u odnosu na funkciju, uporedio sa raspadom li nosti Kventina Kompsona u knjizi Buka i bes , s razlikom to ovde raspad nije uzrokovan incestom ve samleveno u od strane sistema iju sudbinu delimo U mom slu aju, posebno se vra am stranama 137, 138, 139, jer je tu re o potpunoj jezi koj majstoriji Ponekad otvaram te redove, isto da bih se njima malo posekao Tehnika toka svesti u formi kratkih reminiscencija ovde izvla i najbolje iz Srdi evog jezi kog aparata, destiluje poetske slike nenormalnom snagom, a taj se zamah ponavlja u sceni za bilijarskim stolom i tokom cele zavr nice.Na tom tragu, zavr nica romana e vas dotu i, jer tako dobro sublimira ne samo individualni raspad li nosti, ve i raspad jednog dru tva, umornog kao brod koji uplovljava u luku Pre utno e vam dati obja njenje kako nastaju zajednice u kojima ovakva knjiga pro e ispod radara Znam da ima ljudi kojima e se upaliti zvonce na ovom vebsajtu i ostaviti broj jedan u uglu Ako ste pro itali ovaj tekst, imajte u vidu da e novo izdanje romana objaviti Partizanska knjiga Nadam se da e ovoga puta i kod nas, a ne samo u Ukrajini, ona postati Doga aj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *