Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey

Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki Askerler[KINDLE] ❀ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki Askerler Author Osman Pamukoğlu – Varanus.us Yay mland tarihten itibaren on alt hafta en ok satan kitap olarak birinci s rada kalan ve halk n elinde y zbinlercesi bulunan bu kitap Y re in ve zg r ruhun, ne demek oldu unuYa am n anlam zerinde d n Yay mland tarihten itibaren on alt hafta en Yeni Bir PDF Å ok satan kitap olarak birinci s rada kalan ve halk n elinde y zbinlercesi bulunan bu kitap Y re in ve zg r ruhun, ne demek oldu unuYa am n anlam zerinde d nmek gerekti iniKu olmadan u urumlar n zerine nas l yuva kuruldu unuHanc n n da yolcunun da birlikte uyudu unuDayan kl ve g l ruhlar n a r y k n n ekilmezli ini l ml lerin v n p b b rlenemeyece iniKara ve gaml da lara ancak Unutulanlar Dışında ePUB ¹ kartallar n h kmedebilece iniTa gibi a r gecelerin gelmeyen sabahlar n Payla lmaz yaln zl klar Yanl ya ay lar Sorumlulu un l mden de a r oldu unuF rt nayla, borayla denenmi arkada l klar Gen bir hayattan lke u runa nas l vazge ildi iniSonu olarak nsan anlatmaktad rD z olan her ey yalan s yler Her ger ek e ridir, elinizdeki bu kitap gibiOsman Pamuko luHakk ri ve Kuzey Irak Da lar ndaki Askerler Siz sava la ilgilenmeyebilirsiniz, sava sizinle ilgilenir Sava kazanan da yorar l m her Dışında Yeni Bir PDF ´ eyi e it yapan do al sonu tur l mden korkmayan lmez l m kendine ko anlar hi bir zaman vurmaz l m korkusu, l m ac s ndan daha iddetlidir l m tela n n bir anlam yoktur Size yol g sterdim de diyebilirsiniz, ama askeri manada emir vermedim Kahramanlara emir verilmez Osman Pamuko lu nun haftalarca liste ba nda yer alan Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok adl kitab yeni bask s yla nk lap Kitabevi taraf ndan sizlere sunuluyor.

Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey
 • Paperback
 • 384 pages
 • Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey Irak Dağlarındaki Askerler
 • Osman Pamukoğlu
 • Turkish
 • 24 September 2019
 • 9756340002 Edition Language Turkish Other Editions 2

  10 thoughts on “Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok: Hakkari ve Kuzey


 1. says:

  Osman Pamuko lu nun, Hakkari Da ve Komando Tugay Komutanl n yapt 93 95 y llar aras nda T rk Silahl Kuvvetleri ve H k metin PKK ile silahl m cadelede nas l bir konsept de i ikli i yapt ve bu yeni konseptin uygulay c lar ndan olarak Hakkari ve evresindeki yurti i yurtd kamplar na, m nferit gezen PKK gruplar na kar hangi operasyonlar nas l d zenleyip tatbik ettiklerini anlatan 2003 y l nda yaz lm bir hat ra kitab d r slubu asker slubundad r Belagati y ksek olup yazar d nem Osman Pamuko lu nun, Hakkari Da ve Komando Tugay Komutanl n yapt 93 95 y llar aras nda T rk Silahl Kuvvetleri ve H k metin PKK ile silahl m cadelede nas l bir konsept de i ikli i yapt ve bu yeni konseptin uygulay c lar ndan olarak Hakkari ve evresindeki yurti i yurtd kamplar na, m nferit gezen PKK gruplar na kar hangi operasyonlar nas l d zenleyip tatbik ettiklerini anlatan 2003 y l nda yaz lm bir hat ra kitab d r slubu asker slubundad r Belagati y ksek olup yazar d nem i erisinde kendi de erini g stermekten imtina etmemekle beraber kibirli de de ildir TSK i erisindeki askerlik ile ilgili kurallardan, de i mez kabul edilen ilkelerden, yap lanmadan ve kurumlardan yeri geldik e de ikayetini dile getirmektedir Buna rnek olarak en ba ta karakol denilen kurumun te kilatlanmas , askerlik t rleri ve s resi verilebilir.Ayr ca yazar gayri nizami harp dedi i sava t r n n muhteva ve er evesini kavram , al nmas gereken tedbirler ve tatbik edilmesi gereken operasyonlar n bu konsepte g re yeniden g zden ge irilmesi gerekti inin alt n izmi tir Ayr ca bu uyar y soyut olarak da b rakmam tek tek altba l klara da inerek hangi hususta ne yap lmas gerekti ini de belirtmi tir Yazar PKK meselesinde kimlerin dost kimlerin d man oldu unu da adeta kral plak dercesine s ylemekten de geri kalmam t r Barzani a iretinin tutumu, Ankara daki siyasilerin Barzani meselesinde nas l gaflet i erisinde olduklar , yine siyasilerin risk alamamalar , dirayet g stermemeleri, pasif ve uyu uk olmalar , atamalardaki plans zl k ve zensizlik, ve zellikle o tarih i in 10 y l boyunca bu sorunun ciddiye al nmamas sonucu meselenin nas l arapsa na d nd ve halk deste inin iki iktidar yarat lmas na izin verilerek kaybedildi ini teker teker anlatm t r.Yazar bir asker olmas na ra men meseleyi her alandan okuyabilmektedir ki sene boyunca gecesini g nd z ne katarak, uyku, yeme i me, s nma, aile gibi temel ihtiya lar n asgariye indirerek g nbeg n PKK ile m cadele etmesine ve m cadelenin tarihinde daha nce ve daha sonra hi ula lamayacak kadar ba ar l bir sonu almas na ra men bu meselenin art k z lemez oldu unu bilmekte ve Tugay ile beraber yapt klar i i T rk milletinin onurunu korumak ad na valyelik yapmak oldu unu s yleyebilmektedir Yazara g re bu mesele ancak ve ancak halk n, milletin srar ve dirayeti hesap sormas ile z lebilecektir


 2. says:

  T rkiye de ya ayan herkesin, etnik k keni nemli olmaks z n okumas gereken bir kitap.Kitap, Emekli T mgeneral Osman Pamuko lu nun, 1993 95 y llar aras nda 3 Da ve Komando Tugay Komutanl s ras nda ya ad klar n komutan n g z nden anlat yor lkemizde 80 li y llar n ortas ndan beri s ren ter r olaylar n n en s cak zamanlar ndan birinde yap lan operasyonlar , askerlerin hallerini, d man n askeri ve siyasi boyutunu g z n ne seriyor.G zel lkemizin ne ac oyunlarla, g r nmez g lerin dev avu T rkiye de ya ayan herkesin, etnik k keni nemli olmaks z n okumas gereken bir kitap.Kitap, Emekli T mgeneral Osman Pamuko lu nun, 1993 95 y llar aras nda 3 Da ve Komando Tugay Komutanl s ras nda ya ad klar n komutan n g z nden anlat yor lkemizde 80 li y llar n ortas ndan beri s ren ter r olaylar n n en s cak zamanlar ndan birinde yap lan operasyonlar , askerlerin hallerini, d man n askeri ve siyasi boyutunu g z n ne seriyor.G zel lkemizin ne ac oyunlarla, g r nmez g lerin dev avu lar i inde nas l y llard r ac ekmekte oldu u bir askerin bak a s yla anlat l yor Ter rle askeri boyutta bir m cadelenin yeterli olmad ve siyasi kuvvetlerin destekle ye medi i muharebelerin kazan lma ans olmad a k ekilde g r l yor Bu lke nas ac lar ekti ve maalesef ekmeye devam ediyor g r p yak ndan hissediyor insan Pamuko lu, ehitlerin, ailelerinin mektuplar n notlar iirlerini payla m zaman zaman Bunlar ac g zya lar i inde okudum Hala kabuk de i tirerek s ren kavgalar ve lkemiz zerindeki oyunlar okuyup i im ac d Umrunda olan herkese tavsiye ederim


 3. says:

  Eminim ki bu kitap i in daha g zel ve anlaml bir isim bulunamazd Kan uykusundan uyanma vakti gelip ge eli y llar oldu.


 4. says:

  Kesinlikle okunmas gereken bir kitap


 5. says:

  GER E N EL S Baz kitaplar vard r, g rmezden gelinen ya da st rt len ger e in el isi olur Osman Pamuko lu T rkiye nin G neydo u sunda ya anan gayrinizami harpte neler olup bitti ine birinci elden tan kl k ederken, gazete man etleri ve s sl ana haber b lteni sunucular n n yak n ndan dahi ge emedi i ger ekleri t m plakl yla ve samimiyetle bir bir g zler n ne seriyor Hi eveleyip gevelemeden olan biteni aktar yor okuyuculara.Okurken s k s k alt n izerek adeta kendi kendime unutmama GER E N EL S Baz kitaplar vard r, g rmezden gelinen ya da st rt len ger e in el isi olur Osman Pamuko lu T rkiye nin G neydo u sunda ya anan gayrinizami harpte neler olup bitti ine birinci elden tan kl k ederken, gazete man etleri ve s sl ana haber b lteni sunucular n n yak n ndan dahi ge emedi i ger ekleri t m plakl yla ve samimiyetle bir bir g zler n ne seriyor Hi eveleyip gevelemeden olan biteni aktar yor okuyuculara.Okurken s k s k alt n izerek adeta kendi kendime unutmama sava verdi im ve mutlaka usta bir ekibin elinde televizyona sinemaya aktar lmas n istedi im bir kitap oldu.G neydo u meselesine ili kin T rkiye nin ihtiyac olan namuslu ve ferasetli g zlemleri yans tan ok de erli bir hat rat


 6. says:

  Etkileyici an lar


 7. says:

  G rmedi iniz ger ekler, Ya ad n z topraklarda y llarca olup biten her ey bu kitapta Mutlaka okunmal


 8. says:

  kesinlikle okunmas gereken bir kitap..


 9. says:

  Okumayanlar ok ey kaybeder


 10. says:

  2016 da ter r n zirve yapt d nemde okumak kitab daha bir anlaml k lm t kesinlikle okunmal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *