Ye Türküm Ye Epub µ Ye Türküm Epub /

Ye Türküm Ye[Reading] ➿ Ye Türküm Ye Author Yalçın Pekşen – Varanus.us Allah vergisi i te Fena halde al r kafam z leyen demir ldar zdeyi ine uygun olarak Bundand r ki stesinden gelemedi imiz hi bir sorun yoktur Biri hari Geri kalm l k Bunca al an kafaya ra men, neden di Allah vergisi i te Fena halde al r kafam z leyen demir ldar zdeyi ine uygun olarak Bundand r ki stesinden gelemedi imiz hi bir sorun yoktur Biri hari Geri kalm l k Bunca al an kafaya ra men, neden di er uluslar n gerisinde kald m z anlamak i in galiba T rk olmak gerekirZira son derece iyi yeti mi devlet adamlar m z vard r Matematik dehas d rlar adeta Tek kusurlar , dehalar n kendilerinin ve yak nlar n n mal varl klar n art rmada kullanmalar Ye Türküm Epub / d r n aat sekt r n n piri Karadenizli vatanda lar m zd r rnek ald klar Pizza Kulesi gibidir diktikleri g kdelenler T p fak ltesini orta dereceyle bitirmi doktorlar m z, bal k istifi ya amaktan ho nut olsalar gerek, bu dairelere d nyan n paras n derler Tabii doktorlar da, sat n ald klar bir apartman n alt nda kalman n intikam n , kalplerini b breklerinin oldu u yerde ameliyat ederek al rlarFena halde al r kafam z Trafik mi t kand arabam zla kar yola girerek, kar dan gelen ara lar n da n n t kar z Pratik z mlemelerimize d nyada hi bir ulus yeti emez La m sular n a ktan ge en derelere ak t r z B ylelikle de kanalizasyon gibi masrafl i lere giri mekten kurtuluruz Ger i di er vatanda lar biraz mikroplu su i mi olurlar, ama bunun bir nemi yoktur Zira onlar n la m sular n da biz i mekteyizdirYe T rk m Ye, denebilir ki, mizahi bir T rkiye potpurisi Araba tamircisinden, medeniyet minib s of r ne namuslu ticaretin kurallar n yazan t ccarlardan, babas gelse do rudan a mayan belediye ba kan na kadar bu topraklar n insan n anlat yor Nasreddin Hoca dan bu yana de i en bir eyin olmad n g steriyor Yal n Pek en, s radan bir olay bile mizah yk s tad nda sunuyor EMRE KONGAR.

    10 thoughts on “Ye Türküm Ye Epub µ Ye Türküm Epub /

    Have Kindle books son derece iyi yeti mi devlet adamlar m z vard r Matematik dehas d rlar adeta Tek kusurlar , dehalar n kendilerinin ve yak nlar n n mal varl klar n art rmada kullanmalar Ye Türküm Epub / d r n aat sekt r n n piri Karadenizli vatanda lar m zd r rnek ald klar Pizza Kulesi gibidir diktikleri g kdelenler T p fak ltesini orta dereceyle bitirmi doktorlar m z, bal k istifi ya amaktan ho nut olsalar gerek, bu dairelere d nyan n paras n derler Tabii doktorlar da, sat n ald klar bir apartman n alt nda kalman n intikam n , kalplerini b breklerinin oldu u yerde ameliyat ederek al rlarFena halde al r kafam z Trafik mi t kand arabam zla kar yola girerek, kar dan gelen ara lar n da n n t kar z Pratik z mlemelerimize d nyada hi bir ulus yeti emez La m sular n a ktan ge en derelere ak t r z B ylelikle de kanalizasyon gibi masrafl i lere giri mekten kurtuluruz Ger i di er vatanda lar biraz mikroplu su i mi olurlar, ama bunun bir nemi yoktur Zira onlar n la m sular n da biz i mekteyizdirYe T rk m Ye, denebilir ki, mizahi bir T rkiye potpurisi Araba tamircisinden, medeniyet minib s of r ne namuslu ticaretin kurallar n yazan t ccarlardan, babas gelse do rudan a mayan belediye ba kan na kadar bu topraklar n insan n anlat yor Nasreddin Hoca dan bu yana de i en bir eyin olmad n g steriyor Yal n Pek en, s radan bir olay bile mizah yk s tad nda sunuyor EMRE KONGAR."/>
  1. says:

    G zel T rkiye min g zel insanlari hakk nda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *