Aykırı Kadınlar eBook µ

Aykırı Kadınlar★ Aykırı Kadınlar PDF / Epub ✪ Author Hüseyin Aykol – Varanus.us Gazeteci yazar H seyin Aykol, sol rg tlerle ilgili y llar s ren ara t rmalar s ras nda can s k c bir ger ekle kar la t Neredeyse b t n sosyalist rg t liderleri erkekti Yazar, konuyu biraz daha derinde Gazeteci yazar H seyin Aykol, sol rg tlerle ilgili y llar s ren ara t rmalar s ras nda can s k c bir ger ekle kar la t Neredeyse b t n sosyalist rg t liderleri erkekti Yazar, konuyu biraz daha derinden ara t r nca, T rkiyede verilen toplumsal m cadele tarihinin asl nda kad nlarla dolu oldu unu, fakat erkek tarih in onlar ya g rmezden geldi ini ya da yk lerini k salt p nemsizle tirdi ini fark ettiYoksa solun ya ad ba ar s zl klar n temel nedeni kad nlar n hep geri planda kalmalar m yd Bu sorudan hareket eden H seyin Aykol, bir kez daha ismi tarih kitaplar nda ge en kad nlar n pe ine d tLider olarak ne kan kad nlar n yan s ra, e ini yaratan, ama onun g lgesinde kalan kad nlar n da m cadele ve katk lar yla anlat ld Ayk r Kad nlar, b t n bu d nce ve abalar n r n olarak ortaya kt.

    10 thoughts on “Aykırı Kadınlar eBook µ


  1. says:

    H seyin Aykol kitab yle bitirmi Portrelerle ilgili g zlemlerimi burada kesiyorum nk en ba ta da s yledi im gibi bu al ma, kad n ve m cadelesi zerine bir de erlendirme de il, kad nlar g rmezden gelmeyi, k msemeyi al kanl k haline getirmi olan erkek egemen tarih anlay ndan dolay kad nlardan z r dileme ad na minik bir denemeciktir sadece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *