Tarih Nasıl Yazılır? PDF/EPUB â Tarih Nasıl Epub

Tarih Nasıl Yazılır?[Download] ➾ Tarih Nasıl Yazılır? By Ahmet Şimşek – Varanus.us Bu eserin haz rlan gerek esi nceki rneklerinin haz rlan gerek esinden olduk a farkl d rA Zeki Velid Togan n tarihin ancak vakan vistlerden ve di er yaz l vesikalardan tam olarak renilece ini zannedere Bu eserin haz rlan gerek esi nceki rneklerinin haz rlan gerek esinden olduk a farkl d rA Zeki Velid Togan n tarihin ancak vakan vistlerden ve di er yaz l vesikalardan tam olarak renilece ini zannederek b t n himmeti o Tarih Nasıl Epub / tarafa hasretmek b y k bir delalet oldu u de erlendirmesinden hareketle, bug n lkemizdeki mevcut tarih ilik anlay n n yeni bir ibdaya olu uma ihtiyac oldu u s ylenebilirBu al ma, bu amaca katk sa lamay hedeflemektedir nk bu kitapla, ya ad m z zaman n ruhuna g re bi imlenen tarih d ncesi ve alg s na uygun a da yakla mlar n T rk okuyucusuna z ve pratik bir i erikle sunulmas ama lanm t rTarih ara t rmalar n n de i en geli en tekniklerinin rneklerle g sterilmesinin yan s ra, geli mi ileti im ara lar n n ara t rma ve yazma s re lerinde sa lad b y k imk n ve kolayl klar dikkate al narak nas l ara t rma yap l r ve bir tarihsel metin nas l in a edilir gibi temel sorulara da kitapta cevap verilmeye al lm t rB ylelikle T rk e tarihyaz m ve metodolojisi literat r ne, ya ad m z d nya l e inde bir bak la katk sa lamak, daha da nemlisi yeni ba layanlar ve merakl lar i in bu alanda bir giri eseri vermek kayg s g d lm t r.

    10 thoughts on “Tarih Nasıl Yazılır? PDF/EPUB â Tarih Nasıl Epub

    Tarih Nasıl Yazılır? PDF/EPUB â Tarih Nasıl Epub n de i en geli en tekniklerinin rneklerle g sterilmesinin yan s ra, geli mi ileti im ara lar n n ara t rma ve yazma s re lerinde sa lad b y k imk n ve kolayl klar dikkate al narak nas l ara t rma yap l r ve bir tarihsel metin nas l in a edilir gibi temel sorulara da kitapta cevap verilmeye al lm t rB ylelikle T rk e tarihyaz m ve metodolojisi literat r ne, ya ad m z d nya l e inde bir bak la katk sa lamak, daha da nemlisi yeni ba layanlar ve merakl lar i in bu alanda bir giri eseri vermek kayg s g d lm t r."/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *